Privātuma politika

SIA „ITGuru Software Development”, uzņēmuma reģ. Nr. LV40203102740, Lejaskulpu iela 6, Līči, Stopiņu novads, LV-2118, tel.: +371 232 208 85 e pasts: info@javaguru.lv, rūpējas par Jūsu personas datu drošību un īpaši augstu vērtē Jūsu privātumu.

Tādēļ šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā Politika) skaidri un pārredzami sniedzam mūsu tīmekļa vietnē piemērojamos informācijas vākšanas un izmantošanas principus, kā arī citu informāciju par SIA „ITGuru Software Development”, noteikumiem un principiem, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Šī Politika piemērojama gadījumos, kad apmeklējat SIA „ITGuru Software Development” tīmekļa vietni, reģistrējaties SIA „ITGuru Software Development”, aizpildot reģistrācijas veidlapas un pasūtat informatīvos biļetenus. Šī Politika ir arī paredzēta, lai Jūs informētu par citām SIA „ITGuru Software Development” veiktajām personas datu apstrādes darbībām un pamatnoteikumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu Jūsu privātumu. Šī Politika netiek piemērota, kad pārlūkojat citu uzņēmumu tīmekļa vietnes vai izmantojat trešo pušu pakalpojumus, un kad tiekat novirzīti no SIA „ITGuru Software Development” tīmekļa vietnes (tīkla).

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, citu saistīto tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus.

SIA „ITGuru Software Development” tiek veikta personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu pārredzamību un atbildīgās personas veikto datu apstrādi, informējam, ka SIA „ITGuru Software Development” personas datus apstrādā šādiem mērķiem:

 • attiecību ar Klientiem uzturēšanai un iespējas izmantot SIA „ITGuru Software Development” pakalpojumus izveidei un administrēšanai;
 • līgumu izpildes nolūkā;
 • maksājumu uzdevuma pakalpojumu sniegšanai;
 • Klientu maksātspējas novērtēšanai un iespējamo parādu pārvaldīšanai;
 • Klienta un (vai) SIA „ITGuru Software Development” interešu aizsardzībai (sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaudei, pakalpojumu nelikumīgas izmantošanas novēršanas nodrošināšanai);
 • tiešā mārketinga īstenošanai, tostarp informatīvo biļetenu nosūtīšanai un papildu pakalpojumu sniegšanai vai piedāvājot tādus sniegt, Klienta viedokļa noskaidrošanai, tirgus izpētei un statistikas datu vākšanai;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un (vai) līguma noslēgšanas pierādījumu vākšanas nolūkā;
 • juridisko saistību izpildei un identitātes noteikšanai;
 • citiem mērķiem, kas saistīti ar iekšējo administrāciju, piemēram, apstrādājot SIA „ITGuru Software Development” darbinieku datus.

Kādi personas dati tiek vākti un apstrādāti?

SIA „ITGuru Software Development” vāc un kārto šādu kategoriju personas datus:

 • pamatdatus, kas ir nepieciešami iepriekš uzskaitītajiem mērķiem: vārds, uzvārds, kontaktinformācija u. tml.;
 • kontaktinformāciju, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un saziņas valoda;
 • datus, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai vai preču pārdošanai: pasūtījuma dati, rēķinos norādītā informācija, ar maksājumiem saistītie dati u.tml.
 • datus, kas savākti, izmantojot sakaru un citus tehniskos līdzekļus, piemēram datus, kas savākti, klientam ierodoties SIA „ITGuru Software Development” nodaļās (videonovērošana) vai sazinoties ar SIA „ITGuru Software Development” pa tālruni, ar video un/vai audio ierakstīšanas ierīcēm, pa e-pastu, īsziņām, citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālajiem tīkliem;
 • datus, kas tiek ģenerēti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un SIA „ITGuru Software Development” pakalpojumus, piemēram, plūsmas dati – savienojuma sākuma datums, laiks, ilgums, zvanītāja abonenta numurs, zvana pieņēmēja abonenta numurs, interneta lietotāja izmantotā IP adrese savienojuma laikā u.c.
 • datus, kas saistīti ar Klienta SIA „ITGuru Software Development” tīmekļa vietnes apmeklējumu vai izmantojot citus SIA „ITGuru Software Development” saziņas kanālus (Facebook, Instagram, LinkedIn, Mailerlite, Tidio u. tml.).
 • datus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, piemēram, datus par līgumu izpildi vai neizpildi, noslēgtajiem darījumiem, spēkā esošajiem līgumiem vai līgumiem, kuri beigušies, iesniegtajiem lūgumiem un sūdzībām, pakalpojumiem piemērotajiem nodokļiem u.c.
 • citus datus, kas tiek vākti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un kas ir izsmeļoši definēti laikā, kad no Jums tiks pieprasīta piekrišana.

Uz kāda juridiskā pamata var tikt vākti Jūsu personas dati?

SIA „ITGuru Software Development” var vākt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar tiesību aktos norādīto juridisko pamatu. Tas ir līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats, Jums un SIA „ITGuru Software Development” noslēdzot pakalpojumu sniegšanas vai cita veida līgumu (mutisks, rakstveida, iesniedzot pasūtījumu, pieprasījumu). SIA „ITGuru Software Development” likumīgās intereses arī var būt pamatu datu apstrādei, piemēram, SIA „ITGuru Software Development” pārbaudot maksātspēju, pārvaldot un (vai) atgūstot parādu iepriekš norādītajiem mērķiem. Jūsu sniegtā piekrišana ir vēl viens pamats, saskaņā ar kuru SIA „ITGuru Software Development” var apstrādāt personas datus (piemēram, īstenojot tiešo mārketingu, nosūtot informatīvos biļetenus vai informējot par precēm vai pakalpojumiem, veicot aptaujas). SIA „ITGuru Software Development” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, arī izpildot savas juridiskas saistības (izpildot normatīvo aktu prasības, kā arī sniedzot atbildes uz valsts un pašvaldību likumīgajiem pieprasījumiem utt.) vai uz cita tiesību aktos noteiktā likumīgā datu apstrādes pamata.

Cik ilgi tiek uzglabāti Jūsu dati?

SIA „ITGuru Software Development” uzglabā Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas nepieciešams datu apstrādes mērķiem vai kā to paredz tiesību akti, ja tajos noteikts ilgāks datu uzglabāšanas termiņš. Ja tiesību aktos nav noteikts dokumentu, kuros ietverti personas dati, glabāšanas termiņš, šie dokumenti tiek glabāti ne ilgāk kā 2 gadus pēc attiecību, kas ar Jums noslēgtas, termiņa beigām. Pēc šajā punktā minētajiem termiņiem, personas datu ieraksti tiek iznīcināti un/vai dokumenti nodoti arhivēšanai.

SIA „ITGuru Software Development” veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti pareizi, godīgi un likumīgi, kā arī, ka tie tiek apstrādāti tikai noteiktajiem mērķiem, strikti ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu skaidras un pārredzamas apstrādes prasības.

Kam SIA „ITGuru Software Development”, sniedz vai var sniegt personas datus?

 • SIA „ITGuru Software Development” šādus datus var sniegt datu apstrādātājiem, kuri veic SIA „ITGuru Software Development”attiecīgus darbus un sniedz pakalpojumus (starpnieki, kuri apstrādā datus, lai izveidotu un administrētu līgumus ar klientiem; informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kuri apstrādā datus, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izveidi, uzlabošanu un uzturēšanu; uzņēmumi, kuri nodrošina paziņojumu klientiem nosūtīšanu, sniedz apsardzes un cita veida pakalpojumus);
 • uzņēmumiem, kuri apstrādā apvienotos parādnieku failus vai administrē parādus;
 • tiesai, tiesībaizsardzības iestādēm vai valsts iestādēm, ciktāl šādu datu sniegšanu paredz tiesību aktu prasības;
 • partneriem, piemēram, prasības tiesību pārņēmējiem, lai nodrošinātu parādu efektīvu pārvaldību, kad SIA „ITGuru Software Development” tiem nodod prasības tiesības par summu, ko klientam ir pienākums samaksāt;
 • citām personām ar Jūsu piekrišanu, ja šāda piekrišana tiek konkrētā gadījumā saņemta.

Jums ir tiesības:

 • vērsties pie SIA „ITGuru Software Development” ar lūgumu izlabot Jūsu personas datus un (vai) izbeigt šo personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja, iepazīstoties ar personas datiem, Jūs konstatējat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • vērsties pie SIA „ITGuru Software Development” ar ar lūgumu iznīcināt personas datus vai izbeigt šo personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu;
 • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai ir paredzēts tos apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos vai SIA „ITGuru Software Development” vai trešās personas, kurai sniegti personas dati, likumīgo interešu nolūkā.

 

Lai īstenotu savas tiesības vai iesniegtu sūdzību, varat vērsties SIA „ITGuru Software Development” pa e-pastu info@javaguru.lv.

Atgādinām, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un nepieļautu to nelikumīgu izpaušanu, Jums ir jābūt personas identitātes dokumentam, vai, sagatavojot lūgumu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Jums arī ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, tomēr mēs vienmēr centīsimies ar Jums atrisināt visus jautājumus nepastarpinātā veidā.

SIA „ITGuru Software Development” tīmekļa vietnē vāktie dati

 • administrējot tīmekļa vietni un diagnosticējot traucējumus SIA „ITGuru Software Development” darbā, varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese ir tīklos esošs unikāls kods, kas identificē datoru. To var izmantot, lai noteiktu apmeklētāju un lai vāktu dažāda veida demogrāfiska rakstura informāciju;
 • reģistrējoties SIA „ITGuru Software Development” pašapkalpošanās sistēmā, mēs vācam lietotāja identificēšanai nepieciešamo pamatinformāciju, kuru sniedzāt, aizpildot reģistrācijas veidlapu, t.i., vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vēlamo apmeklējuma datumu un mums adresēto Jūsu paziņojuma tekstu.

Apkopotos datus par SIA „ITGuru Software Development” tīmekļa vietnes apmeklētājiem mēs atbildīgi aizsargājam pret to zudumu, neatļautu lietošanu un grozīšanu.

Kontaktforma

SIA „ITGuru Software Development”  ievāc informāciju no apmeklētājiem, kuri mājaslapā un sociālajos tīklos aizpilda kontaktformu saziņai ar SIA „ITGuru Software Development”. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi, lai mēs varētu ar Jums sazināties un atbildēt uz Jums interesējošiem jautājumiem. Dati netiek nodoti trešajām personām.

Informācija, kuru lūdzam aizpildīt: vārds, uzvārds, uzņēmums, tālrunis, e-pasts un interesējošais jautājums. Ja Jūs esat atstājis savu kontaktinformāciju – ieskaitot personīgos datus, SIA „ITGuru Software Development” var šo informāciju izmantot, lai sazinātos ar Jums pa pastu, e-pastu vai telefonu (vai citu komunikācijas gaitā konkretizētu veidu).

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgā un drošā veidā. Nosakot personas datu apstrādes pasākumus, kā arī datu apstrādes laikā, mēs īstenojam atbilstošos, tiesību aktos noteiktos personas datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, mainīšanu, zudumu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu citu neatļautu to apstrādi.

SIA „ITGuru Software Development” darbinieki ir apņēmušies neizpaust trešajām personām un neizplatīt darba vietā iegūto informāciju par uzņēmuma klientiem, tostarp SIA „ITGuru Software Development” tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Personas datu aizsardzības pasākumi ir noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas personas datu apstrādē.

BEZMAKSAS ONLINE LEKCIJA PAR QA PAMATIEM

JAU 2024.GADA 16.MAIJĀ PLKST. 19:00